Drawings: Noémie Creux / Animation: Luan BanzaiHanazu duo